အေရွ႕သို႔ Restaurant

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မွ အေရွ႕သို႔ Restaurant သည္ EZPOS ရဲ႕ POS စံနစ္ကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ EZPOS ရဲ႕ POS စံနစ္ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါေသာ အေရွ႕သို႔ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္အကိုကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.